Uczestnicy

Grupa docelowa – 80 (48K,32M) osób młodych w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15 – 29 lat, z następujących grup:

  • Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkolnictwie, tzw. młodzież NEET
  • Osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa opolskiego (osoby fizyczne, które pracują, bądź zamieszkują na obszarze województwa opolskiego.

Uczestnicy projektu to:

  • 55 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu i szkolnictwie
  • 25 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych
  • minimum 57% Kobiet
  • minimum 50% - tj. 40 Uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach*
  • minimum 10% tj. 8 Uczestników zamieszkujących miasto średnie lub mających tracące funkcje społeczno-gospodarcze
  • 6 osób z niepełnosprawnościami


*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

 

Script logo