Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie odbywać się drogą bezpośrednią przez stronę internetową, plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, informacje promowane na portalach Internetowych, tablicach ogłoszeniowych, targach, sklepach.

Po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularze rekrutacyjne, regulamin projektu oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania i o niepełnosprawności) następuje ocena cech grupy docelowej: płeć, wiek, orzeczenie o niepełnosprawności, status na rynku pracy, oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o posiadanym wykształceniu, oświadczenie o okresie bez pracy.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową bądź na spotkaniu informacyjnym na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7 w Głubczycach przez cały okres rekrutacji (tj. marzec 2019 – sierpień 2019).

I etap rekrutacji :

Ocena formalna:
W przypadku niespełnienia  któregoś z poniższych kryteriów, dokumenty zostaną odrzucone:
- miejsce zamieszkania – Województwo Opolskie
- status os. biernej zawodowo lub osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkolnictwie, tzw. młodzież NEET
- osoby 18 – 29 lat

Ocena promująca:
- osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3 i/lub OzN i/lub Os. długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w PUP – 20 pkt
- osoby zamieszkujące m. średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 10 pkt
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP – 5 pkt
- Kobiety  - 10 pkt
- Bierni zawodowo – 10 pkt

II etap rekrutacji:

Przeprowadzone przez Koordynatora Projektu bądź Pracownika Projektu badanie motywacji Uczestnika do podjęcia udziału w projekcie (0-10 pkt).   

Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu, do Projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku chętnych osób zostanie zintensyfikowana kampania promocyjna.

Script logo